Aortadissektion & aneurysm

AORTAVÄGGEN BESTÅR AV TRE LAGER

 • INTIMA
  • Endotelceller
  • Basalmembran
 • MEDIA
  • Lamina elastica interna
  • Elastiska fibrer och glatta muskelceller
  • Lamina elastic externa
  • Elastiska fibrerna cirkulärt, SMC longitudinellt orienterade
 • ADVENTITIA
  • Lager av collagen, vasa vasorum and nerver

THORAKALA ANEURYSM

Thorakala aortasjukdomar kopia.ppt

 • Sällan några symtom
  • Ev obehag i bröstet, heshet, andningspåverkan, sväljningssvårigheter
 • Elektiv operation när
  • Ascendens 50-55 mm
  • Descendens 60mm
 • Tidigare om ärftlig form av dissektioner, Marfans syndrom eller annan bindvävssjukdom

 

AORTADISSEKTION

Thorakala aortasjukdomar kopia.ppt

SYMPTOM

 • Stark bröst-/ryggsmärta 85-90%
  • Ev migrerande (ca 25%)
 • Hypertension 70%
 • Pulsdeficit 21%
 • Neurologi 3-15%
 • Hypotension/Chock 3%
 • Övriga symtom beroende vilket organsystem som drabbas

Thorakala aortasjukdomar kopia.ppt

 KOMPLIKATIONER TILL DISSEKTION

 • KARDIELLA
  • Hjärtinfarkt
  • Aortainsufficiens
  • Tamponad
 • NEUROLOGISKA
  • Stroke
  • Pareser, sensibilitetsbortfall
 • KÄRLKOMPLIKATIONER
  • Försämrad perfusion till bukviscera/extremiteter
  • Buksmärtor
  • Compartment-syndrom

 

UNDERSÖKNINGSMETODER

 • Thorax rtg
 • TTE
 • CT
 • (MR – ffa kontroller efteråt)

 

BEHANDLING

 • TYP A DISSEKTIONER
  • Akut operation
 • TYP B DISSEKTIONER
  • Konservativ behandling
  • Operation om
   • hotande ruptur (periaortalt hematom, mediastinalt blod, hemothorax)
   • organmalperfusion
   • smärta som ej svarar på analgetika/sedativa

 

BEHANDLING – TYP A

 • Operation
  • proximala delen av ascendens byts mot ett dacrongraft
  • viktigt att identifiera entry
  • klaffbyte om dissektionen når ned till roten, strukturella fel på klaffen eller vid anulus
  • dissektionen blir kvar i (distala) arcus och descendens

TYP A – HANDLÄGGNING PÅ HEMORTEN

 •  Snabbt omhändertagande och snabb transport!
 • Dokumentera status inkl neurologi
 • Bra monitorering, aggressiv behandling av blodtryck, möjlighet till snabb vätsketillförsel, intubationsberedskap
 • BLTR-sänkning (mål syst <120)
  1. analgetika/anxiolytika
  2. betablockad/labetalol
  3. vasodilaterare
 • Kanylering/ monitorering
  • Minst två grova PVK (2.0)
  • A-kat helst bilateralt i radialis
  • CVK och PA-introducer (eller högflödes -CVK) i v jug int dx
  • PA-introducern till för att kunna ge volym snabbt
  • A-kat i a femoralis sin om tid finns
  • Temp-KAD
 •  Prover
  • Rutin + blödningsstatus, levergallstatus, Trop

 

MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYP B akutskede

Mål: Smärtfri patient
Blodtryck första dagarna 100-120 syst
därefter lägre än 135/80 resten av livet

 1. Analgetika/anxiolytika
 2. Betablockad
 3. Vasodilaterare (Nitroprussid, Nitroglycerin)
 4. Ca-blockerare, ACE-hämmare, diuretika, alfablockad
 5. Övriga blodtryckssänkande lm (perifera vasodilaterare – hydralazin, minoxidil)

 

MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYP B efter utskrivning

 •  Blodtryck <135/80
 • Livslång betablockad
 • I regel kan antihypertensiv behandling trappas ned med tiden
 • Statiner? ATII-blockerare?

 

 UPPFÖLJNING TYP A OCH TYP B

 •  Noggrann blodtryckskontroll (<135/80)
 • CT/MR 1-3-6-12 mån, därefter årligen
  • Expansion av aorta?
  • Aneurysmbildning?
  • Tecken till läckage?
  • Malperfusion?

 

Källa: Thorakala aortasjukdomar PDF Hjärtcentrum Norrlands Universitetssjukhus. Matias Hannuksela 2012